Політика розділів

Редакція приймає і розглядає не опубліковані раніше матеріали, написані українською, російською, англійською, німецькою, французькою та іспанською мовами: наукові статті, методичні розробки, огляди, рецензії тощо, які відповідають тематиці журналу.